Asteroid Blues

Infinity

It was supposed to be so simple

View Linked Report - CLICK HERE 300 POINTS
Ariadna
Tommygun.op
VS Nomads
RAF

W małej kantynie trzy postacie siedziały przy stole wpatrując się w ekran tabletu. Kobiety chichotały podczas gdy mężczyzna okraszał odtwarzany filmik pikantnymi komentarzami.
Jak udało Ci się to zdobyć? – spytała ruda
Mam swoje sposoby z czasów pracy dla Alepha- zaśmiał się brodacz pociągając z kufla
Kurde, problem tylko jak wrzucić to do sieci tak żeby nie można było odkryć że to nasza robota. Jak zainteresowani dowiedzą się kto to zmontował to mamy przechlapane.
Komandoska wzięła frytkę i uśmiechnęła się pod noskiem
Podczas ostatniego patrolu trafiliśmy na małą, biedną placówkę tych kosmicznych śmieciarzy Nomadów. I widziałam tam antenę dalekiego zasięgu. Jak by co, to pójdzie na nich. Tylko czy dasz radę podpiąć się pod ich sprzęt?-spytała rudą
KTO,JA NIE DAM RADY?! ODSZCZEKAJ W TEJ CHWILI! BO MASZ W RYJ!!!
Brodacz położył jej uspokajająco rękę na ramieniu
Cicho Isobel a ty nie czepiaj się dziewczyny. Lepiej powiedz jaką mają ochronę
Jakiś cieć z psim robotem. Weźmiemy jeszcze paru naszych i prowiant, to zrobimy po wszystkim grilla.
Wallece odpowiedział uśmiechem
Spoko, patrzcie teraz
Uxia otwarła szeroko oczy
Teraz to przesadziłeś, to niewykonalne. I na pewno on nie ma takiego…
Wierz mi, w przypadku Joanny z Arc i Angusa wszystko jest możliwe i wykonalne
William Wallece uniósł kufel w niemym salucie.

In the small canteen, three figures sat at the table, staring at the tablet screen. The women giggled while the men adorned the video with savory comments.
-How did you get it? -asked the redhead
-I have my ways from the time I worked for Alepha – the bearded man laughed, pulling from the mug
-Damn, the only problem is how to put it on the network so that you can not discover that it is our job. If the interested parties find out who put it together, we are screwed up.
The commando took the fries and smiled under her nose
-During the last patrol we came across a small, poor outpost of these Nomad space garbage collectors. And I saw a long range antenna there. Anyway, it will go on them. Only will you be able to hook up to their equipment? – she asked ginger
-WHO CAN’T HELP ?! PURCHASE AT THIS MOMENT! BECAUSE YOU HAVE IN RIG !!!
The bearded man put a reassuring hand on her shoulder
-Quiet Isobel and you don’t pick on the girl. You better say what protection they have
-Some cut with a dog robot. We’ll take a few more of ours and provisions, we’ll do the barbecue after all.
Wallece smiled back
-Cool, look now
Uxia opened her eyes wide
-Now you’ve overdone it, it’s impossible. And he certainly doesn’t have such …
-Believe me, everything is possible and feasible with Joanna of Arc and Angus

WPROWADZENIE
Mój raport to tylko bardzo skrótowa relacja z bitwy okraszona na końcu kilkoma zdjęciami oraz rozwiązaniem tajemnicy braku wojsk powietrzno-desantowych w armii Szkotów. Niestety stan zdrowia oraz brak czasu nie pozwalają mi na coś większego. RAF w swej relacji podszedł do tematu w sposób bardziej szczegółowy, dlatego zapraszam do lektury. Raport jak zwykle tworzony w tłumaczu googla.
INTRODUCTION
My report is only a very brief account of the battle, topped with a few photos and a solution to the mystery of the lack of airborne troops in the Scots army. Unfortunately, my health and lack of time do not allow me to do something bigger. In its relation, the RAF approached the subject in more detail, which is why I invite you to read it. The report, as usual, created in a Google translator.

ROZSTAWIENIE
Na środkowym budynku wystawiam Uxię w towarzystwie dwóch SAS. W tyle 3 Ochotników,Grey i Isobel/link core/, Wallace + 2 Wulferów/link haris/ oraz Warcor i Galwegain. Na nie dużym budynku dwóch Caterans
DEPLOY
In the middle building I put Uxia in the company of two SAS. Behind 3 Volunteers, Gray & Isobel / link core /, Wallace + 2 Wulferów / link haris / and Warcor and Galwegain. Two Caterans on a small building.

BITWA

1 tura
RAF zaczyna. Przesuwa link Alguacil, następnie przesuwa Iguanę. Dochodzi do wymiany strzałów z jednym z Caterans. Niestety mój człowiek ginie. Rusza dalej link Alguacil ale dostaje kontrę od jednego z operatorów SAS. Granat eliminuje trzech wrogów/krytyk/. Raf rusza do przodu Jaguara i SAS-man go zabija. Do przodu przemyka się Mobile Brygada. Iguana dostaje się w zasięg wzroku SAS i leci granat/krytyk/. Iguana i Mobile dostają po obrażeniu / błędna interpretacja zasad, wynik długiej przerwy w graniu/.Alguacil HMG rozdziela serię pomiędzy SAS i Caterana. Cateran ginie ale SAS-man eliminuje wroga. Inżynier naprawia TAGa. Jaguar stawia dym. Lunokhod rusza, ale Volunteer dezaktywuje go z karabinka. Jest nieźle, mogę zacząć moje działania. Moje drużyny ruszają ostrożnie. Grey strzela do Iguany,3 trafienia dwie rany, operator katapultuje się. Wulfer strzela do Jaguara brak efektu.
2 tura
RAF naprawia Rema. Pilot TAGa strzela z hmg zabijając Greya i 2 Volunteers. Link Jaguar i Senor Massacre ruszają. Mój Wulfer zabija Jaguara
Zaczynam od postawienia dymu. SAS-man strzela do Senora Massacre ale jest remis krytyków. Po za tym dużo bieganiny
3 tura
RAF miesza składami grup. Senor Massacre podkrada się w niecnych zamiarach, rzuca granat dymny i w odpowiedzi dostaje kulkę w łeb od Isobeli/krytyk/. Mobile strzela ze strzelby likwidując jednego z moich operatorów SAS i Isobele. Lunokhod podjeżdża , strzela z miotacza płomieni, likwiduje resztę mojego zwiadu a sam idzie na złom. Niezbyt korzystna zamiana.
Likwiduję Clockmastera, dużo dymu Galwegain zabezpiecza antenę, próbuję podpiec Mobile Brygadę z miotacza ale udaje mu się uskoczyć
I to wszystko
BATTLE

1 turn
RAF begins. Moves the Alguacil link, then moves the Iguana. Shots are exchanged with one of Caterans. Unfortunately, my man dies. The Alguacil link continues but gets a counterattack from one of the SAS operators. Grenade eliminates three enemies / critic /. Raf moves forward Jaguar and SAS-man kills him. Mobile Brigade slips forward. Iguana gets in sight of SAS and flies grenade / critic /. Iguana and Mobile get after injury / misinterpretation of rules, the result of a long break in play /. Alguacil HMG separates the series between SAS and Cateran. Cateran dies but SAS-man eliminates the enemy. The engineer repairs the TAG. Jaguar puts on smoke. Lunokhod moves, but Volunteer deactivates him with a rifle. It’s good, I can start my activities. My teams move carefully. Gray shoots Iguana, 3 hits two wounds, the operator catapults. Wulfer shoots Jaguar with no effect.
2 round
The RAF repairs Rem. The TAG pilot shoots with hmg killing Gray and 2 Volunteers. Link Jaguar and Senor Massacre are moving. My Wulfer kills Jaguar
I start with the smoke. SAS-man shoots Senora Massacre but there is a critic draw. After a lot of bustle
3rd round
The RAF mixes group compositions. Senor Massacre sneaks in evil intentions, throws a smoke grenade and in response gets a bullet in the head from Isobela / critic /. Mobile shoots a shotgun by eliminating one of my SAS and Isobele operators. Lunokhod rides up, shoots from a flame thrower, eliminates the rest of my reconnaissance and goes to scrap. Not very favorable exchange.
I eliminate Clockmaster, a lot of smoke Galwegain protects the antenna, I try to broach the Mobile Brigade from the launcher but he manages to jump off
And that’s all

Army Lists Used In This Battle

Register or Login to see the Army Lists

Battle Report Average RatingLog in to rate this battle.

Recommend Commander For Commendation

1 Person Has Recommended Tommygun.op For a Commendation

Share this battle with friends

Draw

3 Comments